• Emailinfo@mico.cz
  • AddressBudischowského 1073, Třebíč 674 01
  • Emailinfo@mico.cz
  • AddressBudischowského 1073, Třebíč 674 01

Etický kodex společnosti MICo s.r.o.

PRACOVNÍ PRAXE A LIDSKÁ PRÁVA

Společnost plní požadavky platných mezinárodních a národních zákonů a norem ve vztahu k pracovní praxi a lidským právům. Společnost nezaměstnává osoby mladší 15 let. Společnost nepoužívá žádnou formu nedobrovolné práce, včetně vězeňské nebo jiné nucené práce. Společnost neobchoduje s jednotlivci nebo skupinami za účelem vykořisťování.

SPRAVEDLIVÁ ODMĚNA

Všechny mzdy hrazené společností splňují požadavky na minimální mzdu platnou v České republice. Jakékoli přesčasy jsou dobrovolné a pracovníci dostávají za práci přesčas odpovídající náhradu. Standardní pracovní doba nepřekračuje zákonné limity a práce přesčas nepřesahuje maximální povolený čas určený zákonem.

DIVERZITA A INKLUZE

Společnost podporuje rovné příležitosti pro všechny a cení si rozmanitosti. Společnost netoleruje šikanování, obtěžování nebo diskriminaci vůči zaměstnancům, včetně všech forem fyzického, slovního nebo psychického zneužívání.

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

Rozhodnutí o tom, zda vstoupit do odborového svazu či nikoliv, je individuální volbou. Společnost respektuje tuto volbu a příslušné procesy a zákony o kolektivním zastupování.

KVALITA A TRVALÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Společnost se zavázala k plnění požadavků kvality a snaží se hledat možnosti neustálého zlepšování v rozsahu celé své činnosti. Společnost je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Společnost chrání duševní vlastnictví jejich dodavatelů. Pro ochranu duševního vlastnictví jsou používány příslušné dohody o utajení.

BOJ S KORUPCÍ

Společnost má politiku nulové tolerance ke korupci a tato politika je v souladu se všemi platnými protikorupčními zákony České republiky. Společnost neposkytuje, neuděluje ani nepřijímá nic hodnotného, co by mohlo být považováno za ovlivňující obchodní rozhodnutí. Společnost neposkytuje dary ani pohostinnost nikomu, u koho to může být považováno za pokus o nesprávné ovlivnění obchodních rozhodnutí. Společnost neposkytuje zprostředkovatelské platby ani neumožňuje, aby byly uskutečněny jménem dodavatele nebo zákazníka.

KONFLIKT ZÁJMŮ

Společnost se snaží vyhnout konfliktu zájmů ve svých obchodních aktivitách a tam, kde k nim dojde, je řeší. Společnost uvědomí svého zákazníka o všech potenciálních konfliktech zájmů, pokud se objeví.

ŘÍZENÍ EXPORTU A ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ Z IMPORTU

Společnost splňuje veškeré příslušné právní předpisy týkající se kontroly vývozu při vývozu zboží nebo technologií a plánuje a získává veškerá potřebná oprávnění a povolení k zajištění včasné a vyhovující dodávky svých výrobků.

KONKURENČNÍ CHOVÁNÍ A ANTIMONOPOLNÍ POLITIKA

Společnost splňuje zákony o hospodářské soutěži (antitrust) v zemích, kde působí nebo prodávají produkty nebo služby. Nekoordinujeme tržní chování s konkurenty nebo s vlastními dodavateli způsobem, který nesprávně omezuje hospodářskou soutěž.

ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Společnost je držitelem certifikace managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001 a systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a plní jejich požadavky.

ZAPOJENÍ KOMUNITY

Společnost naslouchá požadavkům a zájmům místní komunity a odpovídajícím způsobem je řeší.

LOBOVÁNÍ A POLITICKÁ PODPORA

Společnost provádí veškeré lobistické aktivity v souladu se všemi platnými zákony a chová se eticky ve všech interakcích s vládami a jejich zástupci. Společnost neposkytuje příspěvky nebo dary politickým stranám, akademickým institucím nebo charitativním organizacím, které jsou úzce spjaty s politickými stranami, které by mohly být považované nebo zamýšlené jako snaha ovlivnit rozhodování.

DODRŽOVÁNÍ KODEXU A PODÁVÁNÍ PODNĚTŮ

Společnost vytváří podmínky pro to, aby všichni zaměstnanci měli možnost vyslovit své mínění o chování společnosti, jejích rozhodnutích nebo o chování zaměstnanců. Vedení společností se zabývá všemi podněty a informacemi v souvislosti s porušováním tohoto etického kodexu. Společnost vylučuje jakýkoliv postih či negativní vliv na zaměstnance, který podal podnět v souladu s tímto etickým kodexem. Všechny podněty lze doručovat všemi běžně dostupnými komunikačními kanály společnosti, prostřednictvím svého nadřízeného nebo personálním oddělením. Tento model chování je aplikován na všechny členy vedení a zaměstnance společnosti.

Translate »