• Emailinfo@mico.cz
 • AddressBudischowského 1073, Třebíč 674 01
 • Emailinfo@mico.cz
 • AddressBudischowského 1073, Třebíč 674 01

Whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „Zákon“) společnost jako povinný subjekt dle Zákona zveřejňuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) tyto informace:

Společnost MICo s.r.o. určila jako příslušnou osobu pro přijímání oznámení v režimu Zákona:

Mgr. Žaneta Pröll
tel. 733 643 993
e-mail: whistleblowing@mico.cz
Korespondenční adresa příslušné osoby: 28. října 3390/111a, Moravská Ostrava a Přívoz 702 00

Oznámení dle Zákona nesmí být anonymní, tj. musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznámení dle Zákona je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti MICo s.r.o., tedy:

 • Písemně
 • za využití příslušných schránek umístěných na vyznačených místech
 • na e-mail: whistleblowing@mico.cz
 • dopisem adresovaným k rukám příslušné osoby na adresu Mgr. Žaneta Pröll, 1. října 3390/111a, Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 – obálku je nutné viditelně označit „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – k rukám příslušné osoby, NEOTEVÍRAT“
 • Ústně – telefonicky
 • na kontaktní telefonní číslo příslušné osoby: 733 643 993 ( Mgr. Žaneta Pröll )
 • Osobně
 • po dohodě s příslušnou osobou

A dále také prostřednictvím oznámení Ministerstvu spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz)

Ministerstvu spravedlnosti

 • e-mailem: oznamovatel@msp.justice.cz
 • na telefonním čísle: +420 221 997 840
 • osobně je možné podat oznámení pouze na základě žádosti
  Povinný subjekt, společnost MICo s.r.o., vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 9 odst. 3 písm. a), e), h) nebo i) Zákona; MICo s.r.o. tedy v režimu Zákona přijímá oznámení pouze od:
 • osob, které vykonávají pro MICo s.r.o. závislou práci v základním pracovněprávním vztahu (§2 odst. 3 písm. a) Zákona)
 • osob, které vykonávají funkci člena orgánu právnické osoby MICo s.r.o. (§2 odst. 3 písm. e) Zákona)
 • osob, které vykonávají dobrovolnickou činnost pro MICo s.r.o. (§2 odst. 3 písm. h) Zákona) a
 • osob, které vykonávají odbornou praxi a stáž pro MICo s.r.o. (§2 odst. 3 písm. i) Zákona)

Další informace pro výše uvedené oznamovatele jsou k dispozici v interním podnikovém systému Gandalf MICo s.r.o. a na příslušných nástěnkách v určených prostorách firmy.

Whistleblowing

Translate »